Headlines:

The Canadian Jeiwsh News

Tuesday, October 13, 2015

Member Login:

International Holocaust Day

Tags: Columnists
Comments

יום השואה הבינלאומי
יש למדינת ישראל מקום להרבה חשבון נפש
יוסי טסטסה
מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי
השבוע יצויין יום השואה הבינלאומי ברחבי תבל. אחת הזוועות האיומות בתולדות העם
היהודי ובתולדות האדם עלי אדמות זוכה לאיזכור כלל עולמי ולמסר חריף לאנושות לעולם לא
עוד!!!
מדינת ישראל נאבקת להנצחת השואה בישראל ומחוצה לה, היא דואגת להילחם ולהיאבק
בזירה התקשורתית והמשפטית במכחישי השואה, דואגת להנציח את הזיכרון ולהעביר את
המסר מדור לדור דרך חינוך דורות שלמים בבתי הספר וכן בשליחת משלחות נוער ומשלחות
צבאיות למסע קשה מנשוא במחנות ההשמדה ובגאיות ההריגה של פולין. על כך מגיע
למדינת ישראל ציון לשבח בזירה החינוכית ובזירה התקשורתית.
במדינת ישראל חיו בשנת 2008 כ 235- אלף ניצולי שואה. בשנת 2015 צפוי להיות מספרם
של ניצולי השואה החיים בישראל כ 145- אלף איש ואישה וכעבור עשור מספרם של החיים
צפוי להיות נמוך מ- 50 אלף איש ואישה.
מצבם של רבים מניצולי השואה החיים בישראל קשה מנשוא, בעיקר ברמה הבריאותית
והכלכלית. לרבים מהם נותרו שנים בודדות לחיות וכל שהם מבקשים הוא מעט עדנה ורווחה
ממדינת ישראל, הלא היא מדינת העם היהודי שקמה, בין היתר, כדי להיות מגן ובית חם
לאלה שניצלו מהתופת האיומה אך הצלקות בגופם ובנפשם תוותרנה לעד.
העובדה כי התנאים בהוסטלים בהם חיים ניצולי שואה אינם הולמים מבזה כל ישראלי ויהודי
באשר הם. במשך שנים לקח לבירוקרטיה הישראלית לדאוג לרווחה כספית לניצולי שואה
ונראה היה שהמנגנונים הציבוריים והפרטיים שעסקו בנושא גילו סחבת רבה שלא לומר
אטימות לב ונהגו באופן מזעזע באנשים בני עמם שהכוח במותניהם ובנפשם אינו רב.
הכתב הישראלי גיא מרוז כתב בטורו באתר האינטרנט של מעריב את המילים הבאות:
” ועדה באמת מעולה שבדקה את המחדל הכי גדול שהיה בתולדות הציונות והוא הפקרת
ניצולי השואה בישראל. מסקנות מעולות היו לוועדה הזו וחציין אפילו יושמו. אבל החצי השני
הלך לפח ההיסטוריה ועד היום ניצולים שזמנם קצוב ואוזל, אוכלים חרא ממדינת היהודים.
אגב, המסקנות שכן יושמו - יושמו בגלל לחץ ציבורי ותקשורתי חסר תקדים “.
עיון בנסיבות ובתוצאות שהביאו להקמתה של ועדה ברשותה של השופטת דליה דורנר אינה
מגלה תמונה מחמיאה. כבר בשנת 2007 התריע מבקר המדינה על ליקויים חמורים בטיפול
בניצולי שואה בישראל, בעיקר בהגדרה של מיהו ניצול שואה ועניינים רבים לחישוב
התגמולים להם זכאים ניצולים ממדינת היהודים.
הוועדה מתחה ביקורת חריפה על עבודת הלשכה לשיקום נכים של משרד האוצר ,שתפקידה
לטפל בתביעות ניצולי שואה. על פי הוועדה הלשכה מכבידה על הניצולים ללא צורך וצורת
קביעת הפיצויים היא ”אקראי ואף שרירותי“.
לפני מספר חודשים ביקרה בטורונטו תמי האוזנר רווה, בתו של השופט גדעון האוזנר, שהיה
התובע הראשי במשפטו של רב המרצחים אדולף אייכמן. כאשר נשאלה בהרצאתה לעניין
הניצולים החיים במדינת ישראל, ענתה האוזנר רווה כי לצערה מדינת ישראל הפקירה את
ניצולי השואה.
עצוב לאמר, אך מדינת היהודים המודרנית, זו שנלחמת במכחישי השואה למיניהם ביד רמה
ובמשאבים רבים, מתכחשת לצרכיהם של הניצולים החיים בקרבה ומספר הניצולים הולך
ופוחת.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.