Headlines:

The Canadian Jeiwsh News

Saturday, October 10, 2015

Member Login:

Deep cracks within society threaten our strength

Tags: Columnists
Comments

צבא חצי העם
כאשר שיעור המתגייסים לצה"ל נמוך מתגלים בקיעים עמוקים בחוסנה של החברה
יוסי טסטסה
מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי
אם יש איזשהו גורם במדינת ישראל ששימש מקור לאיחוד, גאווה ותחושת שותפות גורל
הלא הוא צבא ההגנה לישראל. במיוחד לאור לקחי ההיסטוריה צה"ל נחשב למגינה של
מדינת ישראל ולמגנו של העם היהודי באשר הוא ונטילת חלק במשימותיו של צה"ל כמוה
כנטילת חלק בשמירה על העם היהודי – איש ואישה יתנו את חלקם במועדם ובשעתם.
מזה עשורים רבים חלה ירידה הולכת ומתמדת בשיעור הגיוס לצה"ל וזאת בקרב פלחים
שונים של האוכלוסייה. הרוב המכריע של הערבים אזרחי מדינת ישראל פטור מחובת הגיוס,
הרוב המכריע של החרדים בגיל גיוס בוחר, על פי חוקים ותקנות שונים, שלא להתגייס
ולהמשיך באורח חייו התורני. גם חלקים הולכים וגדלים בקרב הציבור החילוני בוחרים שלא
להתגייס מסיבות שונות, חלקן אידיאולוגיות, אחרות חברתיות ומקצתן טכניות.
השבוע ביקר אצלי חבר קרוב מישראל. הוא בן 50 ועדיין מתנדב לשירות המילואים למרות
שאינו חייב בכך. השירות בעיניו הוא זכות במיוחד כשמשפחות סבו וסבתו נספו במחנות
ההשמדה באירופה בין היתר מכיוון שליהודים לא היה כוח מגן בשעתו וקרקע שהיא שלהם.
החבר אמר לי שהוא מחנך את ילדיו לציונות, אהבת הארץ וכמובן מחנך על ערך השירות
בצה"ל ועל החשיבות שבתרומה זו. אליבא לדבריו, אם נמשיך בקצב הזה מדינת ישראל
תתפרק מבפנים כיוון שלא ייתכן שבאחד המרכיבים הבסיסיים שמהווים את יסוד מדינת
המודרנית ישתתפו פחות ממחצית מהאוכלוסייה.
השיחה נסובה על נושאים שונים ומגוונים אך עד מהרה עלה נושא גיוס החרדים לצה"ל ותפס
נתח עיקרי מהזמן. שנינו הבענו חשש שאי גיוס לצה"ל כשמאחוריו עומדים מניעים
אידיאולוגיים ולמעשה זהו ביטוי חריף לכך שעם ישראל מפולג היום ובעצם מורכב משתי
ישויות תרבותיות שונות.
האחת, הציונית המודרנית, זו שלקחה את גורל העם היהודי בידיה והקימה לה מדינה
מודרנית עם שילוב של אמצעים פיזיים ורוחניים לשמירתה.
השנייה, התפתחה לה לאורך שנות הגלות הארוכות, שמה לה, בצדק בשעתו, את תורת
ישראל בראש סדרי העדיפויות ובמידה רבה התעלמה משאר המרכיבים המודרניים.
לחברי נראית ההשתמטות מצה"ל של הפלח החרדי באוכלוסייה כאי הבנתם של החיים
המודרניים, זה כולל את אי-ההשתתפות בכוח העבודה, אי-לימוד מדעים, אי-תרומה לחיים
הגשמיים ואי מילוי ספסלי האוניברסיטאות.
עובדה ברורה נוספת בעניין זה הוא קצב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה החרדית. אם עד
לפני מספר עשורים היו הילדים החרדים חלק קטן מהאוכלוסייה עוד יכולנו לספוג את המצב.
כיום, אחד מכל ארבעה ילדים שנולדים במדינת ישראל הוא חרדי ובגילאי כיתות א' שיעור
. התלמידים החרדים והערבים כבר מתקרב ל- 50%
אם אלה הם פני הדברים הרי שבימים אלו ממש מתחולל במדינת ישראל שינוי תרבותי עמוק
שיתבטא בכך שבעוד מספר עשורים זו תהיה מדינה שונה בתכלית ממה שאנו מכירים היום.
אולי זה יהיה הפיתרון, אומר חברי, לחרדים לא תהיה ברירה והם יצטרכו ללמוד להיות נהגי
אוטובוסים, רופאים, מהנדסים, נותני שירותים וגם חיילים. אם נקרא את התנ"ך כפשוטו
תמיד לעם ישראל במולדתו היה צבא וכדאי שהחרדים יפנימו שאיננו עוד בגלות.
בינתיים ההתבטאויות מחריפות, לחילוניים נמאס והם לא רוצים להיות יותר פראיירים, אנו
עדים למשבר קואליציוני בין ראש הממשלה נתניהו לבין שותפו הטרי מופז. אנו עדים
להתבטאויות חריפות מצד ההנהגה החרדית בדבר חילול כבוד השם ופגיעה בכבודה של
תורה.
דבר אחד בטוח, אם הדברים יימשכו בקצב הזה לפנינו פיצוץ חברתי- תרבותי מכונן שלאחריו
יבוא סדר פנימי חדש.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.