The Canadian Jeiwsh News

Tuesday, October 13, 2015

Member Login:

Remember them all

Tags: Columnists
Comments

ונזכור את כולם!!!
את הקרבת היקר מכל, את חירוף נפשם, את אהבתם למשפחתם ולמולדתם
יוסי טסטסה
מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי
נזכור את אלה אשר עם ראשית הציונות עלו בדרך לא דרך לארץ אבותיהם. תקעו יתד
בשממה והפריחוה. אלה אשר עזבו מאחוריהם הכל למען ערכים, למען חזון והקריבו את
חייהם, ננצור אותם לנצח בליבנו.
נזכור את אלה אשר בתקופת המאורעות נלחמו מעטים נגד רבים ובידיהם כלי נשק פשוטים.
אלה שלמרות השנאה נגדם עמדו איתן ובנו ישוב יהודי חזק אשר היווה תשתית להקמתה
של מדינת ישראל.
נזכור את אלה אשר נלחמו בשורות הצבא הבריטי נגד עמלק הנאצי, אשר חדרו, צנחו ונלחמו
באויב הנורא למען הצלת אחיהם בטבח הנורא שהתחולל באירופה.
נזכור את אלה אשר מיום הכרזת המדינה, נשים, גברים, נוער ושאר בית ישראל נלחמו
בגופם וברוחם באויב מבית ובשבעה צבאות ערב אשר קמו עליהם לכלותם ויכלו להם. נזכור
ביניהם את אלה שרק יצאו ממחנות המוות היישר לקו החזית ואשר חרפו נפשם למען זיכרון
משפחותיהם אשר הושמדו באירופה.
נזכור את לוחמי צבא ההגנה לישראל הגיבורים אשר חצו את מדבר סיני, הגנו על גבולה
הדרומי של מדינת ישראל והסירו איום מיידי מהגדולות והחזקות במדינות ערב.
נזכור את אלה אשר השתתפו בפעולות התגמול ברצועת עזה, בגדה המערבית ובעבר
הירדן. אלה שנלחמו באומץ ובתבונה מאחורי קווי האויב והטילו מורא על מחפשי נפשנו.
נזכור את גיבורי התהילה אשר שיחררו את הר הבית לאחר 2000 שנות שלטון זר, שהסירו
את ההפגזות ברמה הסורית, שעצרו את חדירות המפגעים לישובים עבריים וששמו קץ
לטרור ברצועת עזה.
נזכור את אלה שעמדו בשלוש שנות התשה, הגנו על המוצבים וספגו אש תופת יומם ולילה.
נזכור את אותם בנים ובנות שעמדו איתן בין אויבינו לבין בתינו.
נזכור את הלוחמים האצילים אשר נקראו אלי קרב בשיאו של יום קדוש ולא חזרו עד היום.
אלה שהקריבו את חייהם מול אויבים חמושים ומיומנים הן בסיני והן ברמת הגולן והפכו ימים
נוראיים לניצחון היסטורי.
נזכור את אלה שיצאו להסיר את האיום מתושבי הצפון במלחמה מבית לבית. אלה שחצו
גבולות למען להביא שקט לגבולות. נזכור את אותם צעירים שחצו את גבול הלבנון ושבו אלינו
למנוחת עולמים.
נזכור את אלה שעמדו איתן מול הטרור המשתולל, אלה שלא חששו להיכנס לסמטאות
אפלות בלילות קרים. אלה שעצרו בגופם מפגעים זדוניים נטולי חמלה ומצפון. נזכור את אלה
שספגו עבורנו את מטחי האש ובגופם ציוו לנו את החיים.
נזכור את אלה שיצאו להשיב בנים לגבולם ושילמו על כך בחייהם, אלה שחרפו נפשם מול
אויב חמקמק ואכזרי, אויב מתעתע שניצל באופן בזוי את ערכינו, התחבא מאחורי נשים בטף
בידיעה שיחוסו עליהם גם במחיר חייהם הם.
נזכור את כולם את חללי תקופת הקוממיות, מלחמת העצמאות, מלחמת סיני, מלחמת ששת
הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום-הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת המפרץ,
מלחמת לבנון השנייה, נפגעי הטרור הפלסטיני, נפגעי פעולות התגמול, נפגעי פעילות
הביטחון השוטף, נפגעי המבצעים המיוחדים ואלה שלא נשמע על פעילותם לעולם.
נזכור את הנעדרים שיש להשיבם הביתה לבית ישראל ולחלקת ישראל, נזכור את המשפחות
השכולות שמשלמות מחיר נורא יום יום, שעה שעה, נזכור ולעולם לא נשכח.
כי בדמם ציוו לנו את החיים, את תקומתה וקיומה של מדינת ישראל לנצח נצחים.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.